word lid !

Huurt u een woning van Woonwenz, Antares of Wonen Limburg en wenst u lid te worden van de HBV ? Lees hier hoe u dit kunt regelen:

Door het invullen en verzenden van een aanmeldformulier en vervolgens betaling van de contributie via internetbankieren of het verstrekken van een incassomachtiging.

- Gratis jaarlidmaatschap nieuwe huurders Woonwenz:
Huurders die een huurovereenkomst aangaan voor een woning van Woonwenz, krijgen een door Woonwenz bekostigd gratis jaarlidmaatschap aangeboden. Na het verstrijken van dit eerste jaar blijft dit lidmaatschap doorlopen, tenzij bijtijds (vóór 15 december) door u wordt opgezegd. Huurders die na dit eerste jaar lid wensen te blijven, kunnen de contributie voldoen via internetbankieren of een door hen af te geven incassomachtiging.

- Contributie:
De contributie bedraagt voor het kalenderjaar slechts zes Euro.
Bij de leden die een incassomachtiging hebben verstrekt, wordt dit bedrag automatisch van hun rekening afgeschreven. Men kan er uiteraard ook voor kiezen om het contributiebedrag via internetbankieren te voldoen. Degene die voor het eerst contributie betalen i.v.m. een nieuw lidmaatschap doen er verstandig aan om ook het adres van de woonruimte te vermelden, bancaire instellingen verschaffen ons namelijk om privacyredenen niet deze informatie.

- Doorgeven verhuisbericht:
Aan degenen die verhuizen naar een andere woning, vragen wij er aan te denken om een verhuisbericht door te geven. Te vaak komt het nog voor, dat men dit vergeet; het gevolg hiervan is dat het ledenblad ‘Bericht voor Huurders’ en de acceptgirokaart t.b.v. betaling van de contributie op het verkeerde adres wordt bezorgd.

- Doorgeven overige mutaties:
Indien sprake is van andere mutaties (bijvoorbeeld wijziging van het bankrekeningnummer, telefoonnummer en/of e-mailadres), vragen wij vriendelijk dit even door te geven.
Dit kan telefonisch, via een brief of via e-mail (info@hbvvenlo.com).

- Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap dient per brief of per e-mail opgezegd worden.
Op grond van de statuten dient opzegging te geschieden uiterlijk vóór 15 december.

Voor het aanmeldformulier, klik hier

Voor huurders in de particuliere huursector gelden specifieke voorwaarden. Indien een beduidend deel van een wooncomplex lid van de HBV wenst te worden, dan kan een collectief lidmaatschap geregeld worden. Voor nadere informatie hierover kunt u zich telefonisch tot ons wenden.