Aanmeldformulier, vul nu uw gegevens in:

   De heer


   MevrouwNaam en voorletters (evt. toevoeging)  


Straat, huisnummer


Postcode, woonplaats

 


Telefoonnummer


Email


Verhuurder


Bankrekeningnummer (IBAN)


Betaling:

   

Ik machtig Huurdersbelangenvereniging Venlo om de contributie via automatische incasso af te schrijven van mijn bankrekening*


   

Ik betaal via internetbankieren (vermeld dan bij omschrijving s.v.p. uw adres of postcode en huisnummer; rekening NL71 INGB 0002 9100 03 ten name van Huurdersbelangenvereniging Venlo)* Het betreft een doorlopende machtiging. Jaarlijks wordt de contributie via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. U kunt de machtiging te allen tijde intrekken. Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen acht weken laten terugboeken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt automatisch ook de door u verstrekte incassomachtiging.

 vul het cijfer in dit vak in:       


Nadat u de gegevens heeft verstuurd met de verzendknop zullen wij zo spoedig mogelijk uw aanmelding bevestigen.