Welkom op de website van Huurdersbelangenvereniging Venlo

Wat is de HBV?

De Huurdersbelangenvereniging Venlo (HBV) is een juridisch zelfstandige en onafhankelijke vereniging met circa 5.000 leden. Het is een belangenorganisatie voor huurders van woningen in de gemeente Venlo.

Wat doet de HBV?

  • Het geven van voorlichting en advies over allerlei onderwerpen die met huren te maken hebben.

  • Individuele dienstverlening voor leden: wekelijks wordt een spreekuur gehouden. Hier kunnen vragen, problemen en/of klachten met betrekking tot de huurwoning aan de orde komen. Bijvoorbeeld over de onderwerpen huurtoeslag, onderhoud, medehuurderschap en overlastklachten.

  • Regelmatig overleg voeren met verhuurders over bijvoorbeeld de huurprijzen, servicekosten, het onderhoudsbeleid en renovaties. Basis voor dit overleg is de Overlegwet Huurder Verhuurder en convenanten die met enkele verhuurders zijn afgesloten. Het overleg met de woningstichtingen Woonwenz en Antares gebeurt op structurele basis.

  • Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de woningstichtingen onder andere over de te bouwen woningen, de betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

  • Het ondersteunen van bewonerscommissies, bijvoorbeeld bij renovaties of sloop/nieuwbouw.

  • Het houden van enquêtes onder de leden, bijvoorbeeld over uitgevoerde renovaties, de betaalbaarheid van de huurwoning en de dienstverlening van de verhuurder.

  • Tweemaal per jaar wordt het ledenblad ‘Bericht voor Huurders’ bezorgd aan de leden. In dit blad staat informatie van de vereniging vermeld en zijn een aantal informatieve artikelen opgenomen.

  • Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden, waarvoor de leden worden uitgenodigd.

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts zes euro per jaar (dit komt dus neer op een luttel bedrag van € 0.50 per maand). Al jarenlang staat de contributie op dit lage niveau om het lidmaatschap zo toegankelijk mogelijk te houden, ook voor huurders met lagere inkomens. Mocht u geen lid zijn van de HBV maar dat wel graag wil worden, dan kunt u hier lezen op welke manier u dit kunt regelen.

HUURDERSBELANGENVERENIGING VENLO

POSTBUS 660,
5900 AR  VENLO
KONINGINNESINGEL 48
5911 KD  VENLO
T: 077 - 354 45 61
E: info@hbvvenlo.com

De Huurdersbelangenvereniging Venlo is ingeschreven in het Handelsregister bij de K.v.K. onder nr. 40164118